Mål för Temaåret för forskningsbaserad kunskap

Temaåret för forskningsbaserad kunskap är avsett för alla finländare.

Målet är temaåret bidrar till att förstå förändringarna i det moderna samhället och hur de kan mötas.

Temaåret tillgängliggör forskningsbaserad kunskap och synliggör dess betydelse i vardagen. Ett mål är att speciellt barn och unga ska få kreativitet, entusiasm och tro på framtiden.

I fokus för temaåret ligger de samarbetspartner som producerar mångsidiga evenemang och aktiviteter inom olika områden av forskningsbaserad kunskap. Målet är att det aktiva samarbetet mellan temaårets nätverk fortsätter även efter temaåret.

Temaåret för forskningsbaserad kunskap ordnas av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation.

Kriterier för temaårets program

Temaåret för forskningsbaserad kunskap eftersträvar ett högklassigt program med ett mångsidigt innehåll och ett omfattande aktörsfält. Programmet består av evenemang och aktiviteter som kan vara tillställningar, jippon, gärningar, utställningar, verk, interventioner, utvecklingsprojekt eller kampanjer, både på webben och på plats.

En tillställning eller aktivitet som ansöker om att komma med i temaårets officiella program ska uppfylla följande kriterier:

  1. Tillställningen eller aktiviteten arrangeras av en grupp, en organisation eller flera aktörer i samarbete.
  2. Tillställningen eller aktiviteten främjar kännedomen om forskningsbaserad kunskap.
  3. Tillställningen eller aktiviteten är öppen och tillgänglig.
  4. Tillställningen eller aktiviteten följer god sed och lagar.

Besluten om vilka evenemang och aktiviteter som tas med i temaårets program fattas av ordförandena för temaårets styrgrupp. När beslutet fattas bedöms också om innehållet och genomförandet följer principerna för ansvarsfull forskning och god vetenskaplig praxis. Vid behov konsulteras experter på respektive område.

Vad göra efter att ett evenemang eller en aktivitet tas med i temaårets program:

  1. Arrangörerna förbinder sig att främja temaårets mål och iaktta de kriterier som uppställts för temaårets program vid ordnandet av tillställningen eller aktiviteten.
  2. Temaårets logotyp ska användas vid kommunikation om evenemanget eller aktiviteten.
  3. Arrangörerna ska utan dröjsmål informera temaårets sekretariat om ändringar som rör evenemanget eller aktiviteten
  4. Arrangörerna ska i korthet rapportera om evenemangets eller aktivitetens framgång med en responsblankett (skickas senare).

Mer information fås av temaårets sekretariat >

Kom med >